Fred Villaris Studios.com Shaolin Kempo Karate, Kung Fu and JuJitsu Kung Fu and Ju Jitsu

 
Bio's                             
Fred Villari's Bio 
Nick Cerio's Bio
James Mitose's Bio     
William Chow's Bio   
Ed Parker's Bio
Robert Trias's Bio 
Remy Presas's Bio
Angel Cabales's Bio
Yip Man's Bio 
Morihei Ueshiba'a Bio
Jioreo Kano's Bio 
Gichin Funakoshi's Bio
Bruce Lee's Bio

 

                                       

"Train like you fight, for you fight like you train."
 
 

Fred Villari's Studios.com

 

Support@fredvillarisstudios.com

Shaolin Kempo. This site is dedicated to Mr. Fred Villari and Fred Villari's Studios.  We are not affiliated with Fred Villari or Fred Villari's studios .

This site is also dedicated to all Kempo enthusiast.